Boraks (Czteroboran sodu) 1kg

producent: STANLAB

Kod produktu: 000000192

Cena: 9.90 zł brutto

Ilość:

w magazynie: 28

Inne produkty firmy STANLAB
Nieorganiczny związek chemiczny: sól sodowa kwasu borowego. 
Boraks wykorzystuje się w przemyśle, do wytwarzania nadboranu sodu (wybielacz w detergentach), w gospodarstwach domowych do zwalczania insektów i jako środek czyszczący. 
H319 Działa drażniąco na oczy H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działac szkodliwie na dziecko w łonie matki P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć Nadal płukać P308+313 w przypadku narażenia lub styczności zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza P405 przechowywać pod zamknięciem 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO


POWRÓT